Kısaltmalar

AB Avrupa Birliği
ADN Açık Ders Notları Sistemi
AEP Acil eylem planı
ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı
ARGE Araştırma geliştirme faaliyetleri alt komisyonu
BAP Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
BESYO Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
BKZ Bakınız
DGS Dikey Geçiş Sınavı
DMO Devlet Malzeme Ofisi
DPÜ Dumlupınar Üniversitesi
DPÜYÖS Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı
EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi
EĞT Eğitim öğretim alt komisyonu
GEKOP Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu
İÇDIŞPAY İç dış paydaş beklenti ve memnuniyet alt komisyonu
İİBF İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı
LYS Laboratuvar Yönetim Sistemi
LYS Lisans Yerleştirme Sınavı
OBS Öğrenci Bilgi Sistemi
ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
PBS Personel Bilgi Sistemi
SWOT Güçlü Zayıf Fırsat Tehlikeli yönler analizi
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
TTO Teknoloji Transfer Ofisi
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
UA Uluslararasılaşma faaliyetleri alt komisyonu
UBYO Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
UYGAR Uygulama Geliştirme Araştırma Merkezi
VZA Veri zarflama analizi
YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı
YÖK Yükseköğretim Kurulu
YS Yönetim sistemi alt komisyonu
ZEKA Zafer Kalkınma Ajansı