7.4.Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç-1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalitenin artırılması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması

HEDEF-1.1 Akademik Personel Performansının  Artırılması

 • Akademik personel başına düşen öğrenci sayısının azaltılması  (Bkz:AEP/Eğt-4).
 • Akademik personelin ulusal ve uluslararası proje destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve gereken rehberlik hizmetinin verilmesi  (Bkz:AEP/Arge-7).
 • Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, çalıştay vb. bilimsel etkinliklere katılımının sağlanması (Bkz:AEP/Arge-4).
 • Karar süreçlerinde akademisyen görüş ve önerilerinin alınması  (Bkz:AEP/Ys-13).
 • Akademik personel üzerindeki  idari yükün azaltılması (Bkz:AEP/Ys-13).

HEDEF-1.2 Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmesinin  Sağlanması

 • Üniversite tanıtım faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi.
 • Burs imkânlarının artırılması.
 • Üniversite tanıtımında öğrencilerin aktif katılımın  sağlanması
 • Sosyal medyanın etkin kullanımı.

HEDEF-1.3 Eğitim Öğretim kalitesinin  sürdürülebilirliği

 • Müfredat yenileme çalışmalarının yapılması   (Bkz:AEP/Eğt-4).
 • Öğrencilerin ders materyalleri ve kaynaklarına kolaylıkla ulaşabilmelerinin  sağlanması.
 • Üniversite içi seçmeli ders havuzunun  oluşturulması
 • Bölüm eğitim komisyonlarının oluşturulması ve yetkilendirilmesi  (Bkz:AEP/Eğt-13).
 • Yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi.
 • Sürekli eğitim merkezi faaliyetlerinin  çeşitlendirilmesi

HEDEF-1.4 Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Verimliliğini Ölçen Geri Bildirim Mekanizmalarının Oluşturulması ve Aktif Olarak  Çalıştırılması

 • Mezun Bilgi takip Sistemi ve paydaş analizleri gibi geribildirim araçlarının aktif kullanımı (Bkz:AEP/Eğt-15, Arge-5).

Amaç-2: Araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, nicelik ve niteliğinin arttırılması

HEDEF-2.1    Ar-Ge    ve   Proje    Faaliyetlerinin    Yürütülmesinde     Koordinasyonun Sağlanarak Gerekli İdari ve Teknik Desteğin  Verilmesi

 • Teknoloji Transfer Ofisindeki hizmet modüllerinin aktif hale getirilmesi  (Bkz:AEP/Arge-5).
 • Proje Ofisi’nin kurulması (Bkz:AEP/Arge-5).
 • Ar-Ge ve Proje faaliyetleri konusunda gerek kurum içi gerekse kurum dışı tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının  yapılması (Bkz:AEP/Arge-3).

HEDEF-2.2 Nitelikli Araştırmacı ve Ar-Ge Destek Personelinin Sağlanması ve Teşvik Edilmesi

 • Nitelikli araştırma görevlisi sayısının artırılması  (Bkz:AEP/Arge-6).
 • Nitelikli araştırma faaliyetlerinin ödüllendirilmesi  (Bkz:AEP/Arge-4).
 • Fikri mülkiyet haklarının korunması.

HEDEF-2.3 Fiziksel Kaynakların Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının  Sağlanması

 • Ar-Ge çalışmalarında halen kullanılmakta olan ve yeni çalışmalar için kurulması  gereken altyapı envanterinin çıkarılması ve LYS Laboratuvar Yönetim sistemi modülünün kullanılması (Bkz:AEP/Arge-10).
 • Dış  paydaş desteklerinin artırılması (Bkz:AEP/Arge-3).
 • Araştırma Laboratuvarlarının akredite edilmesi  (Bkz:AEP/Arge-9).

HEDEF-2.4 Araştırma, geliştirme ve Uygulama Merkezlerinin (UYGAR) Yeniden Düzenlenmesi

 • Belirlenen öncelikli alanlara göre faaliyet gösterecek UYGAR merkezlerinin işlevsel hale getirilmesi (Bkz:AEP/Arge-9).
 • UYGAR merkezlerin kamuoyuna tanıtılması ve ilgili paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi (Bkz:AEP/Arge-3).

HEDEF-2.5 Disiplinlerarası Araştırma ve Programların  Geliştirilmesi

 • Disiplinlerarası yayınların ve araştırmaların teşvik edilmesi  (Bkz:AEP/Arge-3).

Amaç-3: Toplumsal hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi, etkinliğinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

HEDEF-3.1    Toplumun   Sorunlarının   Belirlenerek      İletişim    ve   Koordinasyonun Sağlanması

 • Toplumsal sorunların belirlenmesi amacı ile Halkla İlişkiler Birimi kurulması ve aktif olarak çalışması (Bkz:AEP/Arge-3).
 • Toplumsal sorunlara yönelik akademik çalışmaların  artırılması.

HEDEF-3.2 İhtiyaç Duyulan Alanlarda Hızlı, Kaliteli ve Güvenilir Toplumsal Hizmetlerin Verilmesi

 • Toplum sağlığına yönelik faaliyetlerin geliştirilerek  artırılması.
 • Toplumun hayat boyu öğrenme taleplerinin karşılanması
 • Toplumun sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı  sağlanması.
 • Üniversitemizin engelsiz üniversite olarak hizmet vermesi.
 • Toplumu ilgilendirilen konularda akademik bilgilendirmenin  yapılması.

Amaç-4: Finansal kaynaklarını geliştirilmesi ve  artırılması

HEDEF-4.1 Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Artırılarak Verimli Şekilde Kullanımının Sağlanması

 • Döner Sermaye İşletmesinin gelir ve verimlilik düzeyinin artırılması (Bkz:AEP/Arge- 4).
 • Sürekli    Eğitim   Merkezinin   eğitim    ve   kurslarının   çeşitlendirilerek   sayılarının artırılması.
 • Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı merkezinin tedavide öncelikli tercih edilen merkezler haline getirilmesi.
 • Döner sermaye kapsamında verilen hizmet çeşitliliğinin ve kapasitesinin artırılması (Bkz:AEP/Arge-4).
 • İktisadi işletmelerin kurulması

HEDEF-4.2 Öz Gelirlerin Artırılarak Verimli Şekilde Kullanımını  Sağlamak

 • Uzaktan eğitim yoluyla gelir sağlanması.
 • DPÜ Store kurulması.
 • Sosyal tesis ve barınma gelirlerinin  artırılması.
 • Eğitim faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirlerin  artırılması.

HEDEF-4.3 Bağış Gelirlerinin ve Sponsorlar Tarafından Sağlanan Katkıların Artırılması

 • Dış paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi (Bkz:Arge-3).

HEDEF-4.4 Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Kanalıyla Proje Yapımının Teşvik Edilmesi

 • Proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirin  artırılması.
 • Fikri sanayi ve mülkiyet hakları (patent, faydalı model, marka tescil vb.) danışmanlık ve takip işlemlerinin yapılması.
 • Bölge ekonomisini oluşturan sektör ve paydaş kurumlarla ortak projeler  yapılması.

Amaç-5:  Uluslararası işbirliği ve tanınırlığının  artırılması

HEDEF-5.1    Yurtdışındaki     Üniversite,    Kurum    ve    Kuruluşlar     ile    İşbirliğinin Geliştirilmesi

 • Yurt dışındaki üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetlerin yürütülmesi (Bkz:AEP/Ua-9).
 • Akademik personelin çalışma alanları ve projeleri hakkında gerekli uluslararası tanıtımların yapılması (Bkz:AEP/Ua-9).
 • Uluslararası etkinliklere katılımın artırılması.
 • Uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik yapan akademisyen sayısının  artması.

HEDEF-5.2 Uluslararası Projelere Katılımın  Artırılması

 • Uluslararası ilişkilerin ve tanınırlığın artırılması  (Bkz:AEP/Ua-9).

HEDEF-5.3 Uluslararası Eğitim-Öğretim Hareketliliğinin  Artırılması

 • Yabancı   uyruklu   öğrenci   başvurusu   sayısının    artırılması    ve   teşvik   edilmesi (Bkz:AEP/Ua-1).
 • Yabancı uyruklu öğrencilere barınma imkânlarının sağlanması ve desteklenmesi (Bkz:AEP/Ua-3).
 • Yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişiminin  yaygınlaştırılması.
 • Yurtdışında yaşayan Türk öğrencilerin üniversitemizde eğitim almasının  sağlanması.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerde DPÜ sevgisinin  oluşturulması.

HEDEF-5.4 Uluslararası Etkinlik ve Tanıtım Araçlarının  Geliştirilmesi

 • Uluslararası     konferans,     sempozyum     ve     benzeri     etkinlikler     düzenlenmesi (Bkz:AEP/Ua-9).
 • WEB sitesinin farklı yabancı dillere çevrilmesi  (Bkz:AEP/Ua-6).
 • Kültür, sanat, spor, eğitim ve benzeri alanlarda uluslararası etkinlikler planlayan bakanlık ya da kamu kurumları ile toplantılar yapılarak bu tür etkinliklerin Üniversitemizde yapılmasının sağlanması.

Amaç-6: Yönetim sisteminin kurumsal yönetim ilkeleri bağlamında etkili, verimli ve sürdürülebilir olmasının sağlanması

HEDEF-6.1 Katılımcı, Şeffaf, Hesap Verebilir Bir Yönetim ve Hizmet Anlayışının Sağlanması

 • Karar alma süreçlerinde paydaş görüşlerinin  alınması.
 • Elektronik anket uygulamasının tüm paydaşlar için  yaygınlaştırılması.
 • Tüm paydaşların etkin bir şekilde bilgi edinmesinin  sağlanması.
 • Kurumsal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yetki dâhilinde kullanıma  sunulması.
 • Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılması.
 • İç Kontrol sisteminin etkinliğinin artırılarak tüm birimler bazında izlenmesi ve raporlanması (Bkz:AEP/Ys-1).

HEDEF-6.2 İnsan Kaynakları Envanterinin Çıkarılması ve  Planlanması

 • Tüm akademik ve idari birimlerdeki yetki, görev ve sorumlulukların en uygun düzeye getirilmesi (Bkz:AEP/Ys-13).
 • İş gücü, iş yükü ve işin niteliği karşılaştırması yapılarak en uygun  istihdam politikasının tespiti (Bkz:AEP/Ys-9)

HEDEF-6.3 Personelin Beceri ve Yetkinlik Düzeyinin  Artırılması

 • Kurum    personelinin    iş    tanımlarına    göre    eğitim    ihtiyaçlarının    belirlenmesi (Bkz:AEP/Ys-9).
 • Personel için gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi (Bkz:AEP/Ys-11,  Eğt-13).

HEDEF-6.4 Çalışan Memnuniyetinin  Artırılması

 • Ödül sisteminin geliştirilmesi  (Bkz:AEP/Ys-13)

HEDEF-6.5 Kurumsal Aidiyetin Geliştirilmesi

 • Mezun iletişim sisteminin geliştirilmesi (Bkz:AEP/Eğt-15,  Arge-5).
 • Mezunlara ve emekli personele yönelik etkinliklerin  düzenlenmesi.