8.1.8.Öğrenci Memnuniyet ve Beklenti Analizi

2015-2016 Akademik Yılı itibariyle,  Dumlupınar  Üniversitesi’nin  farklı birimlerinde toplam 53.617 öğrenci öğrenim görmektedir. İç paydaş memnuniyet analizi kapsamında, 29 akademik birimde öğrenim gören öğrenciler arasından;  birim  öğrenci  sayısı, öğrenim görülen sınıf ve öğretim şekli (normal ve ikinci öğretim) dikkate alınarak, istatistiksel olarak anlamlı bir örneklem kümesi oluşturulmuş ve toplam 2.300 öğrenciye  49 sorudan oluşan memnuniyet ve beklenti anketi uygulanmıştır. Uygulanan bu anketler birimlerde yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen sonuçların frekans (sayı) ve yüzde (%) dağılımları aşağıdaki tablolarda  gösterilmiştir.

Ankete katılan öğrenciler arasında çoğunluğu %19 (442 öğrenci) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu görülmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 10.613 öğrenci öğrenim görmekte olup, bu sayı Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin %19’unu oluşturmaktadır (Tablo  9).

Tablo 9: Anket Uygulanan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Birim Bazındaki Dağılımları

BİRİMLER TÖS AUÖS (%) BİRİMLER TÖS AUÖS (%)

1.Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2.Fen Bilimleri Enstitüsü

3.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

4.Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Toplam

5.Eğitim Fakültesi

6.Fen Edebiyat Fakültesi

7.Güzel Sanatlar Fak.

8.İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

9.İlahiyat Fakültesi

10.Mühendislik Fakültesi

11.Simav Teknoloji Fakültesi

12.Tıp Fakültesi

Fakülte Toplam

13.Beden Eğitimi ve Spor YO

14.Kütahya Sağlık YO

15.Tavşanlı Turizm ve Otel.YO

557

1.282

248

2.814

4.901

1.555

4.229

927

10.613

583

4.951

566

328

23.752

1.242

1.514

98

27

35

14

92

168

93

173

40

442

23

181

24

22

998

56

56

3

1,2

1,5

0,6

4,0

7,3

4,0

7,5

1,7

19,2

1,0

7,9

1,0

1,0

43,4

2,4

2,4

0,1

16.   Uygulamalı Bilimler YO

Yüksekokul Toplam

17.   Altıntaş MYO

18.   Domaniç MYO

19.   Emet MYO

20.   Gediz MYO

21.   Gediz Sağlık Hizmetleri MYO

22.   Hisarcık MYO

23.   Kütahya Sosyal Bil. MYO

24.   Kütahya Teknik Bil. MYO

25.   Pazarlar MYO

26.   Simav MYO

27.   Simav Sağlık Hizmetleri MYO

28.   Şaphane MYO

29.   Tavşanlı MYO

MYO Toplam

TOPLAM

1.867

4.721

495

600

1.137

2.110

282

912

3.651

4.829

350

2.426

63

907

2.481

20.243

53.617

74

189

18

23

89

99

12

36

262

157

16

96

2

35

100

945

2.300

3,2

8,2

0,8

1,0

3,9

4,3

0,5

1,6

11,4

6,8

0,7

4,2

0,1

1,5

4,3

41,1

100

TÖS:   Toplam Öğrenci Sayısı

AUÖS: Anket Uygulanan Öğrenci Sayısı

Anket uygulanan öğrencilerin %51’ini kız, %48,8’ini erkek öğrenciler oluşturmakta, bu öğrencilerin %66’sı Normal Öğretim, %33,9’u İkinci Öğretimde eğitimini devam ettirmektedir. Öğrencilerin çoğunluğunu 2014 (%36,5) ve 2015 (34,7) yılı girişli ve 20 yaş  ve üzeri (%77,3) öğrenciler oluşturmaktadır (Tablo  10).

Tablo 10: Anket Uygulanan Öğrencilere İlişkin Genel Bilgiler

Cinsiyet

Sayı

(%)

Öğretim Şekli

Sayı

(%)

Kız

1.173

51

Normal Öğretim

1.519

66

Erkek

1.123

48,8

İkinci Öğretim

780

33,9

Geçersiz

4

0,2

Geçersiz

1

0,1

Toplam

2.300

100

Toplam

2.300

100

Kayıt Yılı

Sayı

(%)

Yaş

Sayı

(%)

2015

797

34,7

17 ve daha küçük

37

1,6

2014

839

36,5

18-19

475

20,7

2013

334

14,5

20-21

1.015

44,1

2012

239

10,4

22 ve üzeri

764

33,2

2011

57

2,5

Geçersiz

9

0,4

2010 ve öncesi

32

1,4

 

 

 

Geçersiz

2

0,1

 

 

 

Toplam

2.300

100

Toplam

2.300

100

 

Tablo 11 incelendiğinde, öğrencilerin üniversite eğitimi almak istemelerinin en önemli nedenleri olarak, sırasıyla; “kariyer yapma, işte yükselme”, “kendini geliştirme  isteği” ve “daha kolay iş bulunacağı düşüncesinin” ön plana çıktığı  görülmektedir.

Tablo 11: Öğrencilerin Üniversite ve Akademik Birim (Enstitü/ Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu) Tercihine, Beklentilerine İlişkin Bilgiler

Üniversite eğitimi almak istemelerinin en önemli nedeni

Sayı

(%)

Öğrenim gördükleri akademik birimden en önemli beklentileri

Sayı

(%)

Kariyer yapma, işimde yükselme

810

 35,2 

İyi bir iş, gelecek, kariyer olanakları sunması

1492

 64,9 

Kendimi geliştirme isteğim

668

29,0

Herhangi özel bir beklentim yok

317

13,8

Daha kolay iş bulacağımı düşünmem

521

22,7

Staj, işbaşında eğitim gibi uygulama olanaklarının  arttırılması

152

6,6

Üniversiteli olma, üniversite öğrenci olmanın avantajlarından  yararlanma

151

6,6

Sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin arttırılması

121

5,3

Yaşadığım yerden uzaklaşma ve özgürlük isteği

79

3,4

Yabancı dil öğrenme imkânlarının geliştirilmesi

113

4,9

İnsanları, farklı kültür ve yerleri tanıma

68

3,0

Sosyal sorumluluk bilinci kazandırması

105

4,6

Geçersiz

3

0,1

 

 

 

Toplam

 2.300 

100

Toplam

 2.300 

 100 

 Dumlupınar Üniversitesi’ni tercih etmelerindeki en önemli etken

Sayı

(%) 

Öğrenim gördükleri akademik birimi tercih etmelerindeki en önemli etken

Sayı

 (%) 

Puanımın sadece buraya yetiyor olması

880

38,3

Puanımın sadece buraya yetiyor olması

698

30,3

Ailemin burada yaşaması / yaşadığı yere yakın olması

519

22,6

Tavsiye edilmesi (arkadaşlar, mezunlar, öğretmenler…)

453

19,7

Aldığım tavsiyeler (arkadaşlar, mezunlar, öğretmenler…)

365

15,9

İstediğim bölüm/programın sadece bu okulda bulunması

452

19,7

Yaşam koşullarının rahat olduğu bir bölgede olması

243

10,6

İş olanaklarının fazla olması,iyi bir gelecek sunması

445

19,3

Huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı

184

8,0

Ailemin istemesi

249

10,8

Çağdaş, kaliteli bir eğitim verilmesi

87

3,8

Geçersiz

3

0,1

Sosyal, kültürel, sportif aktivitelerin çok olması

18

0,8

 

 

 

Geçersiz

4

0,2

 

 

 

Toplam

2.300

100

Toplam

2.300

100

Tablo 11 Devam

Öğrenim gördükleri akademik birim hakkında
tercih yapmadan önce araştırma yapıp yapmadıkları

 Sayı 

 (%) 

Öğrencilerin derslere devam durumları

 Sayı 

 (%) 

Evet

891

 38,8 

%100 - %91

962

 41,8 

Kısmen

768

33,4

% 90 - % 81

652

28,3

Hayır

640

27,8

% 80 - % 71

434

18,9

Geçersiz

1

0

% 70 - % 61

126

5,5

 

 

 

% 60 - % 51

80

3,5

 

 

 

% 50 ve altı

46

2,0

Toplam

 2.300 

100

Toplam

 2.300 

100

 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğrenim gördükleri  akademik birimden  “iyi  bir iş, gelecek, kariyer olanakları sunması”nı beklemeleri dikkat çekici olup, üniversite eğitimi almayı isteme nedenleri ile de genel olarak örtüşmektedir. Öğrencilerin %38’i öğrenim gördükleri Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu hakkında  tercih aşamasından önce çeşitli kaynaklardan araştırma yaptıklarını ifade etseler de,  bu  oranın düşük kaldığı söylenebilir. Öğrencilerin gerek Dumlupınar Üniversitesi’ni, gerekse öğrenim gördükleri akademik birimi tercih etmelerindeki en önemli etken olarak “puanımın sadece buraya yetiyor olması” seçeneğinin en yüksek çıkması, tercih aşamasında neden yeterince araştırma yapmadıkları ile de ilişkilendirilebilir.

Öğrencilerin önemli bir çoğunluğu, büyük oranda derslere devam ettiklerini ifade etmektedir. Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince, öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalı derslere en az %80 oranında devam zorunlulukları bulunmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin  ilgili  yönetmelik hükümleri doğrultusunda derslere katılım sağladıkları  görülmektedir.

Ankete katılan öğrencilerin Üniversite, akademik birimler, öğretim elemanları, dersler, sınavlar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, il/ilçe halkı ve yerel yöneticiler ile il/ilçedeki barınma ve ulaşım olanakları ile ilgili konulardaki memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik sorulara vermiş oldukları cevapların frekans (sayı) ve yüzde (%) dağılımları sırasıyla Tablo 12, Tablo 13, Tablo 14 ve Tablo 15’te  gösterilmiştir.

Ankete katılan öğrencilerin yarıya yakınının ders içerikleri ve dersin amaçları hakkında bilgilendirildiklerini,  derslerin  güncel  konularla  desteklendiğini,  aldıkları derslerin  bilgi  ve  becerilerini  geliştirdiğini,  ara  sınav  ve  yarıyıl  sonu  sınav sorularının yeterince açık ve derslerde işlenen konularla uyumlu olduğunu, sınav ve ödevlerin objektif bir şekilde değerlendirildiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin ders öncesi yeterince ön  hazırlık yapmadıkları anlaşılmakla birlikte, derslerde ödev/sunum/seminer/proje hazırladıklarını, verilen ödev ve araştırma konularının derslere katkısı olduğunu belirten öğrencilerin oranın yüksekliği, öğrencilere bu konuda daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin derslerle ilgili  yazılı  ve  görsel materyallerin, araç-gereç-teçhizat vb. unsurların sunumu konusundaki  görüşlerinin  kısmen ve hayır seçeneklerinde yoğunlaşması, bu unsurlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini göstermektedir (Bkz:AEP/eğt). Öğrencilerin yarıdan fazlası derslerde laboratuvar/arazi çalışmalarına katılmadıklarını belirtmekle birlikte, ankete katılan öğrencilerin yarıdan fazlasının öğrenim gördüğü akademik birimlerde (İİBF, UBYO, BESYO gibi), müfredat gereği bu tür çalışmaların olmaması, çıkan sonucun aslında son derece normal olduğunu göstermektedir.

Tablo 12: Öğrencilerin Dersler, Sınavlar, Materyaller, Laboratuvar Çalışmaları vb. Hakkındaki Düşünceleri

Sorular

Evet

Kısmen

Hayır

 Sayı 

 (%) 

 Sayı 

 (%) 

 Sayı 

 (%) 

Ders içerikleri ve amaçları hakkında yeterince bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz?

862

37,5

852

37,1

585

25,4

Derslerin güncel konularla desteklendiğini düşünüyor musunuz?

966

42,0

830

36,1

504

21,9

Aldığınız derslerin bilgi ve becerinizi geliştirdiğini düşünüyor musunuz?

1.024

44,5

878

38,2

397

17,3

Aldığınız derslerde ödev/sunum/seminer/proje hazırlıyor musunuz?

1.144

49,7

622

 27,0 

534

23,2

Verilen ödev ve araştırma konularının derslere katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?

1.071

46,6

784

34,1

445

19,3

Sınav sorularının yeterince açık ve derste işlenen konularla uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz?

1.135

49,3

796

34,6

369

16,0

Sınavların ve ödevlerin objektif değerlendirildiğini düşünüyor musunuz?

 1.036 

 45,1 

785

 34,1 

478

 20,8 

Ders öncesi ön hazırlık yapıyor musunuz?

462

20,1

 1.102 

47,9

735

32,0

Yazılı ve görsel materyallerin araç-gereç vb. unsurların yeterince sunulduğunu düşünüyor musunuz?

632

27,5

873

38,0

793

34,5

Aldığınız derslerde laboratuvar/arazi çalışmasına katılıyor musunuz?

615

26,7

424

18,4

 1.261 

54,8

Tablo 13’te öğrencilerin öğretim elemanları,  yöneticiler,  kariyer  planlama faaliyetleri ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik sorulara vermiş oldukları cevapların dağılımları verilmiştir.

Tablo 13: Öğrencilerin Öğretim Elemanları, Yöneticiler, Kariyer Planlama Faaliyetleri, Sosyal, Kültürel ve Sportif Olanaklardan  Memnuniyetleri

Sorular

Evet

Kısmen

Hayır

 Sayı 

 (%) 

 Sayı 

(%)

 Sayı 

 (%)

Öğretim elemanlarının ders anlatımından genel olarak memnun musunuz?

1.030

44,8

974

42,4

294

12,8

Öğretim elemanlarının derste veya ders dışında sorduğunuz sorulara yeterli ölçüde cevap verdiğini düşünüyor musunuz?

1.204

52,4

809

35,2

286

12,4

Öğretim yorumlara musunuz? elemanlarının hoşgörüyle derste farklı yaklaştığını düşünce ve düşünüyor

1.210

52,6

767

33,3

323

14,0

Öğretim elemanlarına ders saatleri dışında ulaşabildiğinizi ve size ayırdıkları zamanın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

920

40,1

825

35,9

550

24,0

Öğretim elemanlarının genel olarak derse katılımı özendirdiğini düşünüyor musunuz?

860

37,4

911

39,6

528

23,0

Yöneticilere (Üniversite ve ilgili birim) ulaşabildiğinizi ve size ayırdıkları zamanın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

743

32,3

921

40,1

633

27,6

Öğrenim gördüğünüz Enstitü / Fakülte / YO / MYO’nun öğrencilere sunduğu kariyer planlama faaliyetlerinden (kariyer günleri, iş dünyası buluşma günleri, paneller gibi etkinlikler) memnun musunuz?

652

 28,4 

984

 42,8 

662

 28,8 

Üniversitenin size sunmuş olduğu sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan memnun musunuz?

550

23,9

890

38,7

860

37,4

 

Öğrencilerin önemli bir kısmı, öğretim elemanlarının ders anlatımlarından memnun olduklarını, derste ve ders dışında yönelttikleri sorulara yeterli ölçüde cevap alabildiklerini, farklı düşünce ve yorumlara hoşgörüyle yaklaşıldığını ve öğretim elemanlarına ders saatleri dışında da ulaşabildiklerini ve kendilerine ayrılan zamanın yeterli olduğunu  ifade  etmektedir. Öğretim elemanlarının derse katılımı özendirmesi konusunda kısmen cevabı verenlerin oranının evet cevabı verenlerin biraz üzerinde  olması,  öğretim  elemanlarının dersi  çekici  hale  getirecek  güncel  uygulamalara  daha  fazla  önem  vermeleri   gerektiğini göstermektedir. Bu konu öğrencilerin derslerle ilgili yazılı ve görsel materyallerin, araç- gereç-teçhizat vb. unsurların sunumu konusundaki  görüşleri  ile  birlikte değerlendirilmelidir.

Üniversite ve ilgili birim yöneticilerine ulaşabildiklerini ve kendilerine ayrılan zamanın yeterli olduğunu düşünen öğrencilerin oranı düşük olmakla birlikte, bu durumun, henüz akademik ve idari kadro gereksinimleri tam olarak karşılanamayan benzeri pek çok üniversitede olduğu gibi, yönetici kadronun iş yoğunluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Öğrencilerin, Üniversite ve akademik birimlerin kariyer planlama faaliyetlerinden (kariyer günleri, iş dünyası buluşma günleri, paneller gibi etkinlikler) memnun olup olmadıklarına ilişkin soruya verdikleri cevap kısmen seçeneğinde yoğunlaşırken, sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan memnuniyet düzeyleri ise kısmen ve hayır seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören 53.617 öğrencinin   yaklaşık %41’ı Germiyan Yerleşkesi (9.722 öğrenci) ve Üniversitenin farklı ilçelerde faaliyette bulunan akademik birimlerinde (12.427 öğrenci) öğrenim görmektedir. Gerek kariyer planlama faaliyetleri gerekse sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ağırlıklı olarak Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlendiği için, merkez yerleşke dışındaki öğrencilerin bu faaliyet  ve etkinliklere katılımları düşük düzeyde kalmakta, çoğunlukla  kendi  akademik  birimlerinde düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım  sağlayabilmektedirler.

Tablo 14: Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri İl/İlçede Halk ve Yerel Yöneticilerin Tutum ve Davranışlarına, Barınma ve Ulaşım Olanaklarına, Sosyal, Kültürel ve Sportif Olanaklara İlişkin Memnuniyet Düzeyleri

Sorular

Evet

Kısmen

Hayır

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

 Öğrenim gördüğünüz il/ilçedeki barınma olanaklarının yeterli olduğunu  düşünüyor musunuz?

 816 

 35,5 

685

 29,8 

796

34,7

 İl/ilçe yerel yöneticilerinin öğrencilere yönelik tutum, davranış ve  yaklaşımlarından genel olarak memnun musunuz?

 649 

28,2

1.006

43,7

645

28,0

 İl/ilçe halkının öğrencilere yönelik tutum, davranış ve yaklaşımlarından  genel olarak memnun musunuz?

 588

25,6

905

39,4

806

35,1

 İl/ilçenin size sunmuş olduğu sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan  memnun musunuz?

368

16,0

813

35,3

 1.119 

48,7

 Öğrenim gördüğünüz il/ilçedeki ulaşım olanaklarının yeterli olduğunu  düşünüyor musunuz?

570

24,8

659

28,7

1.070

 46,5 

 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri il/ilçedeki  barınma  olanaklarının  yeterliliğine ilişkin memnuniyet düzeyleri sorgulandığında, evet, kısmen ve hayır seçeneklerine verilen cevapların dağılımlarının benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin il/ilçe halkının ve yerel yöneticilerinin öğrencilere yönelik tutum, davranış ve yaklaşımlarına ilişkin memnuniyet düzeyinin düşük olduğu, il/ilçenin sunmuş olduğu sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan ve ulaşım olanaklarından ise memnun olmadıkları dikkati çekmektedir. Bu durum, barınma ve ulaşım olanaklarının yetersiz olduğu ve öğrenci - halk - yerel yönetim iletişim ve etkileşiminin gereken ölçüde sağlanamadığı yerleşim birimlerinin tespiti ve alınabilecek önlemlerin planlanıp uygulanabilmesi açısından, il ve ilçeler bazında yerel yönetimlerin de katılımıyla çalışmalar yapılmasını  gerektirmektedir.

Öğrencilerin kendilerine sunulan eğitimin kalitesi ve öğrenim görülen akademik birimden duydukları memnuniyet ile “üniversite öğrencisi olma” ile ilgili beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin sorulara vermiş oldukları cevapların dağılımları Tablo 15’te gösterilmiştir.

Tablo 15: Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Öğrenim Gördükleri Akademik Birimden Duydukları Memnuniyet, Üniversite Öğrencisi Olma Beklentilerinin Gerçekleşip Gerçekleşmediği

Sorular

Evet

Kısmen

Hayır

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

 Size verilen eğitiminin kalitesinden genel olarak memnun musunuz?

 797

 34,7 

 1.055 

 45,9 

447

19,4

 Öğrenim gördüğünüz Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek  Yüksekokulu’ndan genel anlamda memnun musunuz?

 1.469 

63,9

-

-

831

36,1

 Üniversiteye kayıt yaptırmadan önceki “Üniversite öğrencisi” olmak ile  ilgili beklentilerinizin, gerçekleştiğini  düşünüyor musunuz?

1.026

44,7

-

-

 1.270 

 55,3 

 

Tablo 15’e göre, öğrencilerin %34,7’sinin kendilerine verilen eğitimin kalitesinden memnun olduğu, %45,9’unun kısmen memnun olduğu, %19,4’ünün ise memnun olmadığı görülmektedir. Çoğunluk (%63,9), öğrenim gördüğü Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu’ndan memnun olduğunu ifade ederken, öğrencilerin %55,3’ü Üniversiteye kayıt yaptırmadan önceki “Üniversite öğrencisi” olmak ile ilgili beklentilerinin gerçekleşmediğini düşünmektedir. Öğrencilerin beklentilerini karşılamak için yapılması gereken başlıca eylemler planlanmıştır  (Bkz:AEP/Eğt-8).