8.1.9.Akademik Personel Memnuniyet ve Beklenti Analizi

Akademik personel memnuniyet ve beklenti analizi kapsamında, tüm akademik personelin; Dumlupınar Üniversitesi (ve ilgili akademik  birim)  akademik  personeli olmaktan duyduğu memnuniyet düzeyinin, başkalarına Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışmayı tavsiye edip etmeyeceğinin ve Üniversite’den olan beklentilerinin  aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde analiz edilmesi  planlanmıştır:

 • Üniversite’nin vizyon ve misyonu,
 • Kurumsallaşma düzeyi,
 • Senato,   Yönetim    Kurulu    ve   Birim   Kurul   kararlarının   şeffaflığı   ve   hesap verilebilirliği,
 • Yönetsel kararlara katılım ve idari uygulamalardaki  adalet,
 • İfade özgürlüğü,
 • Atanma ve akademik yükseltme ölçütleri,
 • Yenileşme ve değişme çabaları ile kalite geliştirme  çalışmaları,
 • Uzmanlık alanı ile görev yapılan birim arasındaki  uygunluk,
 • Öğrenci sayısı ve niteliği,
 • Dersler, ders içerikleri ve ders yükleri,
 • Akademik personel - öğrenci ilişkileri,
 • Akademik personel arası ilişkiler, aralarındaki işbirliği ve disiplinler arası çalışma olanakları,
 • Akademik ve idari personel ilişkileri,
 • Araştırma (kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri, veri tabanları gibi) ve yayın olanakları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelere katılım için verilen destekler,
 • Proje destekleri, proje yazmayı teşvik eden unsurlar,
 • Dış kaynaklı projelerin uygulanmasındaki kolaylıklar ve destekler,
 • Sağlık, kültür, sanat ve spor hizmetleri ile bu amaçla kurulmuş  tesisler,
 • Temizlik, güvenlik, altyapı, servis, yemekhane, kafeterya ve kantin  hizmetleri,
 • İnternet, bilgi işlem ve öğrenci bilgi sistemi  hizmetleri,
 • Derslik, laboratuvar, atölye ve kongre-toplantı salonlarının fiziki ve donanımsal (bilgisayar, projektör, akıllı tahta, makine-teçhizat gibi)  yeterliliği,
 • Çalışma ofislerinin fiziki ve donanımsal (bilgisayar, yazıcı, kitaplık gibi)  yeterliliği,
 • Ödemeler konusundaki yeterlilik,
 • Üniversite’de (ve ilgili akademik birimde) görev yapan akademik personel sayısı ve niteliği,
 • Üniversite’de (ve ilgili akademik birimde) görev yapan  idari/destek personel sayısı  ve niteliği,
 • Diğer üniversiteler ile olan ilişkiler ve Üniversite’nin diğer üniversiteler içindeki konumu.

Akademik personelin memnuniyet düzeylerinin ve beklentilerinin analiz edilmesi çalışmaları 2016-2017 Akademik Yılı içerisinde tamamlanmış olacaktır (Bkz:AEP/Eğt-4, Arge-2,3,4,6, Ys-13).