8.1.11.Dış Paydaş Memnuniyet ve Beklenti Analizi

Dış paydaş analizi kapsamında, Kütahya Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanları   ve Meclis Başkanları ile “odak grup görüşmeleri” yapılmıştır. Bu görüşmelerde dış paydaşların Dumlupınar Üniversitesi’nden memnuniyet düzeyleri ve beklentileri analiz edilmeye çalışılmıştır.

“Kent Konseyleri”, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, mezunlar ve halkın belirli oranda temsil edildiği yapılanmalardır. Kütahya Kent Konseyi organizasyon şeması içerisinde aşağıda adı verilen Çalışma Grupları ve Çalışma Meclisleri bulunmaktadır:

ÇALIŞMA GRUPLARI

1. Afet, Acil ve Mülteciler Çalışma Grubu

2. AR-GE, Proje Çalışma Grubu

3. Çini-Seramik (El Sanatları) Çalışma Grubu

4. Eğitim Çalışma Grubu

5. Gençlik ve Spor Çalışma Grubu

6. Kadın, Aile ve Çocuk Çalışma Grubu

7. Sağlıklı Hayat Çalışma Grubu

8. Sosyal Yardım ve Dayanışma Çalışma Grb.

9. STK İşbirliği Çalışma Grubu

10. Şehir Planlama ve Estetik Çalışma Grubu

11. Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruma

Çalışma Grubu

12. Termal Turizmi Geliştirme Çalışma Grubu

13. Ticareti Geliştirme Çalışma Grubu

14. Ulaşım-İletişim Hizmetleri Çalışma Grubu

15. Üniversite işbirliği Çalışma Grubu

 

ÇALIŞMA MECLİSLERİ
 • Çevre Meclisi
 • Eğitim Meclisi
 • Engelli Meclisi
 • Gençlik ve Çocuk Meclisi            
 • Kadın Meclisi
 • Mahalle Meclisi
 • Sanat Meclisi
 • Sivil Toplum Kuruluşları Meclisi

 

“Odak Grup Görüşme Tekniği”, belirli bir konu çerçevesinde, seçilmiş katılımcılar grubunun (10-15 kişi) ayrıntılı bilgi ve fikirlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış özel  bir grup görüşmesi tekniğidir. Görüşme, kişilerin düşüncelerini ve yaşantılarını açığa çıkarmak amacıyla soru sorma ve özetleme teknikleri kullanılarak bir uzman tarafından yönetilmektedir. Veriler analiz edilerek katılımcıların değerlendirmeleri, kaygıları ve görüşlerinin bir sentezi yapılmaktadır. Odak grup çalışmaları, tek başına ya da niceliksel çalışmaların sonuçlarıyla birlikte, kararlara ve eylem planlarına yön vermede kullanılmaktadır.

Yapılan odak grup görüşmelerinde, Dumlupınar  Üniversitesi’nin;

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör işletmeleri ile olan  ilişkileri,
 • İl / bölge ekonomisi üzerindeki etkileri,
 • İlin ve bölgenin imajına yaptığı katkılar,
 • Düzenlediği sosyal, kültürel ve  sportif faaliyetler ile  çeşitli  kesimlere  yönelik kurs ve sertifika programlarının şehre kattığı değerler,
 • Yerleşke ve sosyal olanaklarının yeterliliği ve bunların dış paydaşlar ile  paylaşımı,
 • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen  hayır  işleri,  gönüllü  çalışmalar gibi organizasyonlara verdiği destekler,
 • Yürüttüğü politika ve strateji çalışmaları,
 • Toplumu ilgilendiren konularda kamuoyunu ne derece aydınlattığı ve dış paydaşlara verdiği güven duygusu,
 • Fırsat eşitliği, tarafsızlık ve şeffaflık gibi konulardaki  hassasiyeti,
 • Çevreye olan duyarlılığı,
 • Her başvurulduğunda, ilgili muhataba ulaşılabilme durumu ve sorunun ne kadar sürede cevaplandırıldığı, memnuniyet ve beklentiler bağlamında ele alınıp, analiz edilmiştir.

Bu kapsamda, Kütahya Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanları ve Meclis Başkanları’na yöneltilen sorular ve alınan cevaplar Ek 5’te verilmiştir. Katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri; Üniversite’nin Kütahya’ya ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda önemli katkılar sağladığı, ancak sosyal katkısının  düşük  düzeyde  kaldığı, üniversite ve dış paydaşlar (ve şehir)  arasındaki iletişim  ve etkileşim  düzeyinin  özellikle son birkaç yılda büyük ivme kazandığı, üniversite - sanayi işbirliği kapsamında daha somut adımlar atılarak özel sektör ve kamu kurum/kuruluşlarına proje, araştırma geliştirme vb. desteği verilmesi gerektiği, Üniversite yerleşkesinde ve il/ilçe merkezlerinde öğrencilerin Kütahya’da daha fazla kalmalarını sağlayacak yatırımların yapılması gerektiği, öğrencilerin Kütahya ve çevresini daha iyi tanımaları ve öğrenim hayatları sonrasında şehrin tanıtımına katkı yapmalarını sağlayacak aktiviteler yapılması gerektiği, Üniversite’nin öncelikli alanlarının belirlenmesinde Kütahya’nın yerel dinamiklerinin de dikkate alınması, Kütahya ve çevresinin sosyo-ekonomik gelişimine, imaj ve tanıtımına katkı sağlayacak üniversite merkezli çalışmalar yapılması gerektiği yönündedir.