9.Sonuç ve Değerlendirme

Dumlupınar Üniversitesinin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve yönetim sisteminin mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve raporlaştırılmıştır. Bu raporun hazırlanmasında üniversitenin tüm birimleri ve alt birimleri sürece katılarak, güçlü yönlerimize ve iyileşmeye açık yönlerimize ilişkin daha sağlıklı ve gerçekçi bir planlama yapılmıştır. Her bir bölüm için yapılan planlamalar “Acil Eylem Planları” adı altında tablolaştırılmıştır ve raporda yer almıştır.

Kalite değerlendirme raporu çalışmaları sürecinde akademik ve idari  yapı,  bu  yapının işleyişi katılımcı bir yaklaşımla ele alınmış olup üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri net olarak ortaya konmuştur. Böylece tüm birimlerin mevcut durumlarını objektif olarak görmeleri sağlanmış, sürdürülebilir kalite yolunda gerçekçi planlamalar yapmalarına fırsat doğmuştur.

Bu kapsamda öğrenci sayılarının fazla olduğu bazı birimlerde eğitim öğretim kalitesinin bundan etkilendiği, üniversiteye aidiyet duygusunun çok önemli olduğu, öğretim üyesi sayısının eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri üzerinde etkili olduğu, üniversitenin dış paydaşlarla ilişkisinde rollerin daha iyi tanımlanması gerektiği, akademik teşvik uygulamasının sadece mali boyutunun olmadığı, değer verildiği  duygusu  oluşturduğu, öncelikli alanlara yönelik UYGAR merkezlerinin işlevselliğinin artırılması gerektiği, iç ve dış paydaşlardan alınan geribildirimlerin önemli olduğu, yönetim sisteminin işlerliğine katkı sağlayacak yeni birimlerin kurulması gerektiği, uluslararasılaşmanın üniversitenin markalaşmasında büyük önem taşıdığı gibi temel sonuçlara  ulaşılmıştır.

Yapılan çalışmalar, üniversitemizin misyon, vizyon ve öncelikli alanlarına uyumlu politikaların geliştirilmesinde önemli bir adım olmuştur. Kalite değerlendirme sürecinin, yeniden yapılanmaları anlamında yükseköğretim sistemi genelinde üniversitelere büyük kazanımlar sağlayacağı kuşkusuzdur.