1.Giriş

Tüm alanlarda olduğu gibi üniversitelerde de kalite konusu sürdürülebilirliğin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Üniversitelerin kalite ölçüsü, iç ve dış paydaşların istek ve ihtiyaçlarına cevap vermede, toplumsal değişim ve dönüşüme öncülük etmede, ülkenin rekabet gücünü artıracak katma değerleri üretmede ne derece mükemmeliyet merkezi olabildiğine bağlıdır.

Dumlupınar Üniversitesinde, mükemmeliyet merkezi olabilme hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine uygun olarak Üniversite Senatosu kararıyla kalite komisyonu kurulmuş ve Rektör Prof. Dr. Remzi GÖREN başkanlığında çalışmalara  başlanmıştır.

Dumlupınar Üniversitesi olarak hazırlanan bu raporda hali hazırda mevcut veriler kullanılarak yüzeysel bir rapor hazırlanmaktan ziyade, kurulan Kalite Komisyonu ekibince stratejik bir faaliyet planı oluşturulmuştur. Kalite Komisyonu 8 başlıkta çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturmuştur. Alt komisyonlar; Mevcut Durum Analizi, GZFT Analizi, Misyon, Vizyon ve Temel Değerler, Eğitim Öğretim Faaliyetleri, Araştırma Geliştirme, Yönetim sistemi, Uluslararasılaşma, İç ve Dış Paydaş Memnuniyet ve Beklenti Analizleri başlıklarından oluşan çalışmalar yapmışlardır. Alt komisyonlardan gelen bilgiler kalite komisyonunda değerlendirilmiş, kalitenin güvence altına alınması ve sürdürülebilirliği için “Acil Eylem Planları (AEP)” oluşturulmuştur.

Mevcut durum analizi alt komisyonunda, üniversitemizin eğitim öğretim hizmeti sunan birimler ve faaliyetleri, insan kaynakları, bilgi ve teknoloji kaynakları, fiziki yapı ve araştırma merkezleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Mevcut durum Veri Zarflama Analizi (VZA) tekniği ile istatistiksel olarak da desteklenmiştir. SWOT Analizi alt komisyonu, üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehdit oluşturabilecek unsurları tespit etmiştir. Misyon ve Vizyon alt komisyonu üniversitemizin Misyon ve Vizyonunu revize etmiş, üniversitemizin temel değer ve öncelikli alanlarını  belirlemiştir.

Eğitim Öğretim alt komisyonu, tüm akademik birimlerde ders içeriklerinin güncelliğini incelemiş, derse devam konusunda detaylı araştırmalar yapmış, ölçme ve değerlendirme üzerine  güncel çözüm  önerileri  getirmiş,  ders  içeriklerinin belirlenmesinde dış paydaşın dahil edilmesine yönelik alternatifler oluşturmuş ve bu konulara ilişkin önerilerini sunmuştur. Araştırma Geliştirme alt komisyonu, araştırma merkezleri ve laboratuvarların durumunu analiz etmiş, akademik çalışmaların ve kurum dışı projelerin nitelik ve niceliğini artırmak için özendirici teşvik kriterleri üzerine çalışmıştır. Yönetim sistemi alt komisyonu ise yönetim ve idari birimlerin yapısı, kaynakların yönetimi, bilgi yönetim sistemi, kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi,  kamuoyunu bilgilendirme ve yönetimin etkinliği, hesap verilebilirliği alt başlıkları ile kalite yönetimi hakkında çalışmalar yapmıştır. Uluslararasılaşma alt komisyonu, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası hareketliliklerini artırılması,  yeni  işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması konularında çalışmalar yapmış ve öneriler getirmiştir. İç ve dış paydaş memnuniyet ve beklenti analizi alt komisyonu ise öğrencilerden anket yoluyla, dış paydaşlardan odak grup görüşme tekniği yoluyla aldığı geri bildirimlerle üniversitenin imajını  incelemiştir.

Kurum İçi Kalite Komisyonu, her biri en az 6 saatlik 25 oturumda, alt  komisyonlardan gelen raporları ayrıntılı olarak değerlendirmiştir.  Dumlupınar Üniversitesinin kalite güvencesi ve sürdürülebilirliği için mevcut durum, saptanan sorunlar  ve çözüm önerileri acil eylem planı kapsamında raporda yer almıştır.

Bu rapor, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği dikkate alınarak, objektif, gerçekçi, şeffaf, hesap verilebilir bir anlayışla hazırlanmış olup, Dumlupınar Üniversitesinin temel değerlerine bağlılığını ve kalite vizyonunu yansıtmaktadır.