3.1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri İle İlgili Veriler

Dumlupınar Üniversitesi, 4 Enstitü, 9 Fakülte, 5 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam  etmektedir. Eğitim  Fakültesi’nde 9, Fen Edebiyat Fakültesi’nde 12, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi’nde 8, Mühendislik Fakültesi’nde 10, Teknik Eğitim Fakültesi’nde 3 ve Tıp Fakültesi’nde 3 bölüm lisans eğitimi vermektedir. Aşağıda verilen Tablo 1’de ise birimlere göre öğrenci sayıları toplu olarak verilmiştir (Lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitimi verilen birimler ve öğrenci sayıları Ek 2’de   verilmiştir).

Tablo 1. Birimlere göre öğrenci sayıları

Program Türlerine Göre Toplamlar Sayı
Önlisans 20243
Lisans 28473
Tezli Yüksek Lisans 4116
Tezsiz Yüksek Lisans 377
Doktora 408
Toplam 53617

 

ENSTİTÜLER Sayı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 557
Doktora 110
Tezsiz Yüksek Lisans 94
Yüksek Lisans 353
Fen Bilimleri Enstitüsü 1282
Doktora 129
Yüksek Lisans 1153
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 248
Doktora 42
Yüksek Lisans 206
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2814
Doktora 127
Tezsiz Yüksek Lisans 283
Yüksek Lisans 2404

 

FAKÜLTELER Sayı
Eğitim Fakültesi 1555
Fen Edebiyat Fakültesi 4229
Güzel Sanatlar Fakültesi 927
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 10613
İlahiyat Fakültesi 583
Mühendislik Fakültesi 4951
Simav Teknik Eğitim Fakültesi 53
Simav Teknoloji Fakültesi 513
Tıp Fakültesi 328

 

YÜKSEKOKULLAR Sayı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1242
Kütahya Sağlık Yüksekokulu 1514
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik  Yüksekokulu 98
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1867

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI Sayı
Altıntaş Meslek Yüksekokulu 495
Domaniç Meslek Yüksekokulu 600
Emet Meslek Yüksekokulu 1137
Gediz Meslek Yüksekokulu 2110
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 282
Hisarcık Meslek Yüksekokulu 912
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 3651
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4829
Pazarlar Meslek Yüksekokulu 350
Simav Meslek Yüksekokulu 2426
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 63
Şaphane Meslek Yüksekokulu 907
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu 2481

 

Üniversiteyi oluşturan birimlerin öğrenci sayılarına bakıldığında en fazla  öğrencinin İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, en az öğrencinin ise Simav Teknik Eğitim ve Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda olduğu görülmektedir. Öğrencilerin illere göre dağılımı yoğunluklu iller bazında Grafik 1’de, bölgelere göre dağılımları  ise Grafik 2’de gösterilmiştir. Veriler incelendiğinde Ege bölgesi %50,03’lük oran ile üniversitede kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan bölge olurken, %16,19  oran ile Marmara bölgesi ikinci ve %3,00 oran ile Doğu Anadolu bölgesi  sonuncu  bölge  olarak yer almaktadır.

Grafik 1. 2015-2016 eğitim öğretim yılı kayıtlı öğrencilerin illere   dağılımı

Tablo 2. Yabancı öğrencilerin bölümlere göre  dağılımı

Birimler Kadın Erkek Toplam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 39 274 313
Mühendislik Fakültesi 8 130 138
Fen Edebiyat Fakültesi 54 54 108
Eğitim Fakültesi 63 24 87
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 18 38 56
Kütahya Sağlık Yüksekokulu 37 15 52
Tıp Fakültesi 12 18 30
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   23 23
İlahiyat Fakültesi 9 2 11
Simav Teknoloji Fakültesi 1 7 8
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek  Yüksekokulu 4 3 7
Güzel Sanatlar Fakültesi 1 3 4
Genel Toplam 246 591 837

Üniversitemize dünyanın dört bir yanından öğrenci gelmektedir. En çok Türki cumhuriyetlerinden öğrencilerin tercih etmesiyle birlikte Afrika’dan ve Avrupa’dan da öğrenciler Dumlupınar üniversitesini tercih etmektedirler.

Üniversitede öğrenci sayısının fazla olması bölge illerinin nitelikli işgücü temin edebilmeleri açısından önemlidir. Fakat bölge ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının açılmaması nitelikli eleman temini açısından dezavantajdır. Bunun yanında nitelikli işgücünden söz edebilmek için üniversitede okuyan öğrenci sayısının yanında  verilen eğitimin niteliği de önemlidir. Bunun bir göstergesi olarak akademik kadro sayıları fakülte bazında Tablo 4’te belirtilmiştir.

Tablo 4. Yıllara göre öğrenci sayısı, öğretim elemanı sayısı ve  oranı

Yıllar Öğrenci Sayısı

Öğretim

Elemanı Sayısı
 

Öğretim Elemanına Düşen

Öğrenci Sayısı

  2010 - 2011   35.549 835 43
 2011 - 2012  39.120 887 44
 2012 - 2013  44.174 1049 42
 2013 - 2014  46.654 1153 40
 2014 - 2015  49.701 1191 42
 2015 - 2016  53.167 1443 44

 

Öğretimin kalitesi öğrenci sayısının artması değil nitelikli öğretim elemanın öğrencilere ayırabildiği zamanla da doğru orantılıdır. Bu nedende son altı yılın öğrenci  sayısı ve akademik personel sayısı aşağıda verilmiştir. Tablo 4 dikkate alındığında yıldan  yıla öğretim elemanı sayısı artmasına rağmen öğrenci sayısında da artış olması öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının artmasına neden olmuştur. Bu  olumsuz  durumu ileriki yıllarda daha fazla öğretim elemanı ve daha az öğrenci alımıyla en uygun düzeye çekilmesi uygun olacaktır.

2015–2016 eğitim öğretim yılında 20243 önlisans, 28473 lisans, 377 tezsiz yüksek lisans, 4116 yüksek lisans ve 408 doktora düzeyinde olmak üzere, kurumda kayıtlı öğrenci sayısı 53617’ye ulaşmıştır. Son  akademik yılı  verilerine göre, lisansüstü  programlara  kayıtlı öğrenci sayısının  toplam  lisans  öğrenci sayısına  oranı %17 olarak tespit edilmiştir. Ülkemizdeki genç nüfusun kariyer eğitimine gösterdiği yoğun talebe bağlı olarak bu oranın %20’ler seviyesine çıkartılması hedeflenmektedir. Üst düzey uluslararasılaşma hedefi olan  Dumlupınar Üniversitesinde, 54 ön lisans, 751 lisans, 31 yüksek lisans ve 1 doktora olmak üzere 837 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. Yabancı  uyruklu  öğrencilerin genel öğrenci sayısına oranı yaklaşık %1,6’dır. Bu oran üniversite hedefleri için oldukça düşüktür.