3.2.İnsan Kaynakları

Dumlupınar Üniversitesi’nin insan kaynakları stratejisi, genel olarak eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve hizmet sunumu konularında ilerleme sağlayacak ve kendisini önde gelen üniversiteler sıralamasına yükseltecek personele sahip  olmaktır. Bu strateji, özellikle üniversitenin misyonunu gerçekleştirme ve stratejik amaçlarını destekleyici adımlar atma açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede, kurum üst yönetimi, insan kaynaklarını geliştirme yoluyla kurumu geliştirme anlayışını benimseyen bir bakış açısına sahiptir. Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini ve kişisel gelişimini destekleyici politikalar üretilmektedir. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel hareketliliğine yönelik maddi desteklerin sağlanıyor olması bir motivasyon politikası olarak  görülebilir. Ayrıca tüm çalışanların motivasyonunu artıracak fiziki alanların oluşturulması da politika  olarak benimsenmiştir.

Öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde yaptıkları bilimsel yayınlar üniversitelerin kalite politikalarının bir göstergesidir. Dumlupınar Üniversitesinde 2015-2016 yılı içerisinde yapılan uluslararası yayınların alanlarına göre  dağılımı  Grafik 4 de verilmiştir (Tüm alanlara ilişkin veriler ise Ek 3’de   verilmiştir).

Grafik 4. 2015-2016 dönemi uluslararası yayınlar (Scopus verilerinden  derlenmiştir)

Akademisyenlerimiz, ağırlıklı olarak kurum içi ortak yayın yaparken  diğer  kurumlarla da ortak yayınlar yaparak işbirliğine açık bir profil sergilemektedirler. Birlikte yayın yapılan kurumların tam listesi Ek 4’te  verilmiştir.

Grafik 5. Akademik personelin afiliye yayınları (Scopus verilerinden  derlenmiştir)

Akademik ve idari kadro sayılarına bakıldığında, 2011–2016 yılları itibarıyla artış görülmekle birlikte, öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak personel  ihtiyacı  devam etmektedir. Son beş yıl içinde akademik personel ve idari personel sayıları  Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. 2011-2016 yılı akademik ve idari personel  sayıları

PERSONEL 2011 YILI 2016 YILI ARTIŞ
Akademik 870 1241 %43
İdari 605 794 %31

Grafik 6’da görüleceği gibi, üniversitemizde, 526 öğretim üyesi, 321 öğretim görevlisi, okutman ve uzman, 394 araştırma görevlisi görev  yapmaktadır.

Grafik 6. 2016 yılı akademik personelin unvanlarına göre  dağılımı