3.3.Finans Kaynakları

Türkiye’de üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanununa göre, 01.01.2006 tarihinden itibaren Özel Bütçeli Kuruluşlar içinde yer almışlardır. Özel bütçeli kuruluşlar, bu kanunda “Bir bakanlığa  bağlı  veya  ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kuruluşlar”  olarak  tanımlanmıştır.  Özel  bütçeli  idare  olarak  kabul  edilmenin  temel şartı bağlı veya ilgili kuruluş olması, kendilerine has gelirlerinin olması ve nakit idarelerini  kendilerinin yürütmeleridir.

Dumlupınar Üniversitesi Bütçesinin finansmanı, Hazine’den alınan yardım ve   öz gelirleri ile sağlanmaktadır. Hazineden alınan yardım, mali yılbaşında hazırlanan Ayrıntılı Harcama ve Ayrıntılı Finansman Programı kapsamında yılın muhtelif zamanlarında nakit olarak sağlanmaktadır. Üniversitenin öz kaynakları ise; normal ve yaygın öğretim gelirleri, ikinci öğretim ve yaz okulu gelirleri, kira gelirleri, döner sermaye gelirlerinden Araştırma Projeleri için aktarılan paylar ve diğer hizmet gelirlerinden oluşmaktadır. Üniversitenin öz gelirlerinin önemli bir  bölümünü  oluşturan öğrenci katkı payları, Yüksek Öğrenim Kurumu’nun teklifi ile hükümet tarafından belirlenmekte ve fakültelere göre değişiklik göstermektedir. Dumlupınar Üniversitesi 2016 Mali Yılı Bütçesi toplam rakamı 201.189.000 TL’dir. Gelir Bütçesi olarak yorumlandığında bu rakamın %80’inin Hazine yardımı, %20’sinin öz gelirlerden  oluştuğu görülmektedir.

Öz gelirler ağırlıklı olarak tıp fakültesi ve pedagojik formasyon döner sermayesinden, yaz okulu gelirlerinden, tezsiz yüksek  lisans, yurt ve  kira gelirlerinden, bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Buna ilave olarak yine TÜBİTAK tarafından sağlanan proje teşvik ikramiyeleri, yayın teşvik ödülleri ve kongre destekleri de üniversite öğretim elemanlarının araştırma çalışmalarını  özendirici önemli bir finansal kaynaktır. Diğer yandan değişik kişi, kurum ve kuruluşlar, bağış yoluyla kuruma bir miktar finansal destek sağlamaktadır. Ancak bunlar nakdî yardımlardan ziyade aynî niteliktedir ve fiziksel altyap ının gelişimine hizmet etmektedir.