8.1.1.Programların tasarımı, onayı, izlenmesi ve güncellenmesi

Dumlupınar Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerinde yer alan programların tasarımı; şeffaflık, tanınırlık ve uluslararası hareketlilik göz önünde bulundurularak ve Bologna Süreci Kriterleri temel alınarak oluşturulmuş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun olarak hazırlanmakta, içeriklerin oluşturulmasında büyük titizlik  gösterilmektedir. Yeni bir program açılırken ilgili birim tarafından açılacak programa  ilişkin;

  • Gerekçe,
  • Ulusal ve uluslararası örnekler,
  • Dersler ve ders içerikleri,
  • Programın yararı,
  • Birimin akademik kadro durumu ve özgeçmişleri,
  • Birimin fiziki alt yapısı,
  • Mezunların çalışma alanları ve istihdam olanakları dikkate alınmakta ve üst kurulun onayına sunulmaktadır.

Program içerikleri ve yeni açılacak olan derslerin tamamı bu bakış açısı doğrultusunda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi temel gözetilerek Üniversite Senatosu tarafından değerlendirildikten sonra onaylanmaktadır. Bu noktada iç ve dış paydaşlarla program tasarımı konusunda iletişimin kısıtlı olması temel bir eksiklik olarak değerlendirilmiş ve bu eksikliği gidermek amacıyla düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (Bkz:AEP/Eğt-1,Arge-3).

Mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri konusunda yine Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrencinin, kredi  limitini doldurması mezuniyet için yeterli olarak görülmemekte, program/bölümdeki tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Programların sürekli güncellenmesini sağlayacak sürdürülebilir süreçler bulunmaması ve  program yeterlilikleri ile öğrenme çıktıları arasında oluşturulmuş olan ilişkilerin zaman içerisinde güncelliğini yitirmesi üzerinde durulması gereken bir konu olarak dikkat çekmiştir. İlgili düzenlemelerin temelleri atılmış olup 2016- 2017 akademik yılı süresince gerçekleştirilecek olan pilot çalışmaları takiben 2017-2018 akademik yılı itibariyle bu süreçlerin yerleşik hal alması  hedeflenmektedir  (Bkz:AEP/Eğt- 2).

Tüm programların Bologna süreci kapsamında hazırlanmış  ders  içerikleri Dumlupınar Üniversitesi bilgi paketi aracılığı ile kamuoyuna açık biçimde, Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılmaktadır. Kalite komisyonu  çalışmaları  sırasında  bazı  birimlerde yer alan derslerin içeriklerinde eksiklikler tespit edilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi ile ilgili gerekli adımlar atılmış olup 2016-2017 akademik yılı için eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir (Bkz:AEP/Eğt-3).