8.1.3.Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

Tüm programların kabul koşulları Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilmektedir. Dumlupınar Üniversitesi; ÖSYM  tarafından  yapılan  merkezi  sınavlar (YGS, LYS, DGS, ALES), Dumlupınar Üniversitesi yabancı öğrenci sınavı (DPÜYÖS), özel yetenek sınavı ve çift anadal programı yönergesine uygun olarak önlisans, lisans ve lisansüstü programlara/bölümlere öğrenci kabul  etmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler DPÜYÖS ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesinde yer alan diğer sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda Rektörlükçe oluşturulan Komisyon’un değerlendirmesi sonucunda kayıt hakkı kazanmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ise özel yetenek sınavları ile öğrenci kabul edilmektedir. Üniversite birimleri tarafından gerçekleştirilen bu sınavlar için başvuru koşulları, süreçleri ve değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgiler senato onayı alındıktan sonra sınav ön-başvuru tarihleri ilan edilmesiyle birlikte internet üzerinden kamunun erişimine sunulmaktadır. Lisans programına kabul edilmiş öğrencilerden ilk yılını tamamlayan öğrencilere, çift anadal yönergesi doğrultusunda bir başka bölüme kayıt hakkı tanınmaktadır. Bunların yanı sıra Yatay ve Dikey geçiş ile de programlara öğrenci kabul edilmektedir.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, uyum programları ile üniversite ve kayıt oldukları program/bölüme ilişkin bilgi sahibi olmaktadırlar. 2016-2017 akademik  yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için var olan uyum süreçlerine ek olarak, bu süreçleri düzenleyecek ve bir standart oluşturacak “uyum haftası” programı hazırlanacaktır. Uyum haftası içerisinde merkez yerleşke ve ilçelerde yer alan yerleşkeler için ayrı ayrı programlar oluşturularak öğrencilerin üniversiteyi ve şehri tanımları  sağlanacaktır.

Öğrenciler, akademik konularda rehberlik amacıyla etkileşimli danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Öğrencilerin başarı durumları, derse devamları ve eğitim öğretim süreciyle ilgili diğer bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile izlenmektedir. Bu izleme sürecinde elde edilen bilgiler öğrencilerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili sorunlarının giderilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesinde kullanılmaktadır. Ancak uygulamada bazı birimlerde birebir  danışmanlık  hizmetlerinin  kayıt onay işlemine indirgenmiş olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilere her  yıl  farklı  danışman atanması ve öğrenci sayısının fazlalığı temel nedenler olarak göze çarpmaktadır. 2016-2017 akademik yılından itibaren tüm birimlerde öğrencilerin eğitim öğretim süreçleri boyunca aynı öğretim elemanın danışmanlığında kalması yönünde ilke kararı alınmıştır. Bu süreçte Öğrenci Bilgi Sistemi ile uyumlu çalışacak, danışman değerlendirme anketlerinin uygulamaya konulması da hedeflenmektedir (Bkz:AEP/Eğt-5).

Başarılı öğrencilere dönem sonlarında Şeref ve Yüksek Şeref Belgeleri takdim edilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmektedir. 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerin ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarını teşvik edecek bir ödüllendirme sistemi  planlanmıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından maddi açıdan sıkıntı yaşayan başarılı öğrenciler için yemek bursları ve üniversitenin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı çalışma imkânı sağlanmaktadır.

Öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla tüm programlarda bulunan dersler Bologna Süreci’ne uyumlu biçimde hazırlanmış olup ders ve kredi tanınırlığı, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca yurt  içi  ve  yurt  dışı pek çok üniversite ile öğrenci hareketliliği  sağlanmaktadır.

İçeriğin güncel tutulmasını sağlamak ve sürdürülebilir bir çözüm elde için öğretim elemanlarının yürütecekleri derslerin Bologna içeriklerini yarıyıl başlarında güncellemeleri talep edilecek ve ilgili bölüm başkanı onayı olmadan  dersin  açılması  mümkün olmayacaktır. İlk uygulaması 2015-2016 akademik yılı yaz okulunda gerçekleştirilmiş olup, 2016-2017 akademik yılında süreç tam olarak uygulanacaktır  (Bkz:AEP/Eğt-2).