8.1.10.İdari Personel Memnuniyet ve Beklenti Analizi

İdari personel memnuniyet analizi kapsamında, Dumlupınar Üniversitesi’nde görev yapmakta olan tüm idari personelin; Dumlupınar Üniversitesi (ve çalıştığı birim) idari personeli olmaktan duyduğu memnuniyet düzeyinin, başkalarına Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışmayı tavsiye edip etmeyeceğinin ve Üniversite’den  olan  beklentilerinin aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde analiz edilmesi  planlanmıştır:

 • Üniversite’nin vizyon ve misyonu,
 • Kurumsallaşma düzeyi,
 • Senato,    Yönetim    Kurulu    ve   Birim  Kurul   kararlarının   şeffaflığı   ve   hesap verilebilirliği,
 • Görev, yetki ve sorumluluk dağılımındaki adalet,
 • Yönetsel kararlara katılım ve idari uygulamalardaki  adalet,
 • İş ve görev tanımları,
 • Unvan ve kadro uyumu,
 • İdari    kadrolara    atanmada    mesleki     yeterliliğin    göz    önünde    bulundurulup bulundurulmadığı,
 • İdari görevlere seçilme ve yükseltme ölçütleri,
 • Çalışma ortamındaki huzur ve işini iyi yapabileceği ortamın sağlanıp  sağlanmadığı,
 • İdari personele sunulan hizmet içi eğitim olanakları,
 • Üniversite’de (ve ilgili birimde) görev yapan idari ve destek personel sayısı ve  niteliği,
 • İfade özgürlüğü,
 • Yenileşme ve değişme çabaları ile kalite geliştirme  çalışmaları,
 • Ödüllendirme sistemi,
 • Temizlik, güvenlik, altyapı, servis, yemekhane, kafeterya ve kantin  hizmetleri,
 • Yapım - onarım hizmetleri ve çevre düzenlemeleri,
 • Ofis, büro ve ilgili diğer mekânların fiziki ve donanımsal  yeterliliği,
 • İnternet, bilgi işlem ve öğrenci bilgi sistemi  hizmetleri,
 • Sağlık, kültür, sanat ve spor hizmetleri ile bu amaçla kurulmuş  tesisler,
 • İdari personel ilişkileri ve aralarındaki iletişim ve işbirliği  düzeyi,
 • İdari ve akademik personel ilişkileri, aralarındaki iletişim ve işbirliği  düzeyi,
 • İdari personel ve öğrenci ilişkileri ve aralarındaki iletişim  düzeyi,
 • İdari personelin üstleriyle olan ilişkileri, üst ve alt kademeler arasında iletişim ve geribildirim süreçleri,
 • Üniversite     amaçları    ile    personel    gereksinimleri    arasında    denge    gözetilip gözetilmediği.

İdari personelin memnuniyet düzeylerinin ve beklentilerinin analiz edilmesi çalışmaları 2016-2017 Akademik Yılı içerisinde tamamlanmış olacaktır  (Bkz:AEP/Ys-13).