8.3.Yönetim Sistemi

Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nun bu kısmında, üniversitemizin yönetim, operasyonel süreçleri, kaynak yönetimi, bilişim sistemleri ile etkinlik, verimlilik ve hesap verilebilirlik konularında mevcut durum ve hedefler  bakımından, güçlü ve zayıf yönleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda ele alınan başlıklar itibariyle nesnel bir öz değerlendirme yapılarak, ileriye yönelik güçlü yönlerimizin  korunması ve geliştirilmesi, zayıf yönlerimizin ise rapor ekinde  yer alan  Acil Eylem Planı ile güçlendirilmesi planlanmıştır.

Yönetim sistemi başlığı altında sırasıyla; yönetim ve idari birimlerin yapısı, kaynakların yönetimi, bilgi yönetim sistemi, kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi, kamuoyunu bilgilendirme ve yönetimin etkinliği, hesap verilebilirliği alt başlıkları ile kalite yönetimi hakkında bilgiler  verilmektedir.