8.3.5.Yönetim Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

8.3.5.1.Kurum Kalite Güvence Sistemi

Üniversite yönetimi kalite güvence sistemi alanında ilgili mevzuatın yanı sıra bir takım önlem mekanizmaları çalıştırmaktadır. İdari sistemi ve yöneticilerin liderlik özelliklerini değerlendirmeye yarayan unsurlar geliştirilmiştir. Bu unsurlar  arasında:

  • Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile personelin iş ve işlemlere karşı gösterdikleri hassasiyetleri  denetlenmesi,
  • Üst yönetim tarafından gerçekleştirilen toplantılar ile personelin liderlik özellikleri gözlemlenmekte ve bu sayede mevcut sorunlara ilişkin görev dağılımı liderlik özelliklerine göre paylaştırılmaktadır.

Dumlupınar Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu’nun hazırlık sürecinde  yapılan toplantılarda, yönetim ve idari yapı ile birlikte personelin liderlik özelliklerini ölçmeye yarayan unsurların kısıtlı olduğu görülmektedir.

Acil Eylem Planı’nda belirtildiği üzere:

  • Personelimizin elektronik ortamda kuruma giriş, çıkış ve çalışma süreçlerinin takip ve kontrolünün yapılması (Bkz:AEP/Ys-9),
  • Performans ölçütlerini belirleyen komisyon ve üst yönetimin belirleyeceği esaslar doğrultusunda puanlama sistemine göre veya üstün bir çalışma sergileyerek yararlı olan personele plaket, teşekkür veya takdir belgelerinin verilmesi  (Bkz:AEP/Ys-10),
  • Personele yönelik memnuniyet ve beklenti anketleri yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması (Bkz:AEP/Ys-10),
  • İş ve işlemlerin zamanında yapılmasına yönelik, özellikle çok  ivedi  yazışmalarda Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile kullanıcılara e-posta, kısa mesaj gibi  iletişim  kanalları ile bildirim yapılması (Bkz:AEP/Ys-9),

ile kalite güvence sisteminin daha verimli hale geleceği  planlanmaktadır.

8.3.5.2.Yönetim ve İdarenin Kurum Çalışanlarına ve Genel Kamuoyuna Hesap Verebilirliği

Üniversitemizde hesap verilebilirlik en üst kademeden alt kademelere kadar bir  kurum kültürü olarak aktarılmaktadır. Bununla birlikte iç ve dış paydaşlardan geribildirimler alınmaya başlanmış olup her geçen gün daha şeffaf ve hesap verilebilir bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir (Bkz: İç ve Dış Paydaş  Analizi).